خودروهای هیبریدی
خودروهای هیبریدی یا همان خودروهای چند نیرویی خودروهایی هستند که نیروی لازم برای
حرکت را از ترکیب دو یا چند منبع مجزا تامین می کنند .

لیست کامل منابع خودروهای هیبریدی :

ذغال سنگ ، چوب یا دیگر سوختهای جامد
گاز طبیعی مایع یا فشرده ، بنزین یا دیزل
با استفاده از نیروی انسان مثل پدال یا پارو
میدانهای الکترومغناطیسی، امواج رادیویی
باتریهای الکتریکی، خازنها
الکتریسیته هوایی
جمع کننده هیدرولیکی
هیدروژن
چرخ طیار
انرژی خورشیدی
باد

خودروهای هیبریدی به دو دسته خودروهای هیبریدی سری و خودروهای هیبریدی موازی تقسیم
می شوند . در خودروهای هیبریدی سری موتور درون سوز به طور مستقیم به چرخ ها متصل
نمی باشد و تنها وظیفه آن شارژ باتری خودرو می باشد و این موتورهای الکتریکی هستند
که نیروی لازم برای حرکت خودرو را تامین می کنند .

در خودروهای هیبریدی موازی ، موتور درون سوز به صورت همزمان و موازی با موتور
الکتریکی نیروی لازم برای حرکت خودرو را تامین می کنند . به عبارت دیگر هر دو موتور
درون سوز و الکتریکی به چرخ ها متصل می باشند .
مهمترین مزیت خودروهای هیبریدی مصرف سوخت پایین و در نتیجه آلایندگی کمتر می باشد
که باعث شده این خودروها به خودروهای سبز نیز شهرت پیدا کنند .